ZORUNLU STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNETüm Duyurular
02
HAZ

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağı; ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödeneceği 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanuna Eklenen Geçici 12.maddesinde – (Ek: 2/12/2016 - 6764/48 md.) hüküm altına alınmıştır.

 

Bu nedenle zorunlu staj yapacak öğrenciler tarafından eksiksiz olarak doldurulması gereken "Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu" öğrenci ve firma tarafından karşılıklı imzalanarak öğrenci tarafından Yüksekokul Not Bürosuna gerekli evraklarla birlikte teslim edilecektir.

 

“Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu” için  /images/files/staj ucretleri issizlik fonu katkısı bilgi formu(1).docxtıklayınız.